5. Abdurrahman Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

V ABDURRAHMAN Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Beşinci Abdurrahman Kimdir?
Ebü’l-Mutarrif Abdurrahman el-Müstazhir b. Hişâm b. Abdilcebbâr b. Abdirrahmân en-Nâsır (ö.414/1024)
Endülüs Emevî halifesi, [329] Gaye adlı bir cariyeden doğdu (392/1002) Gençlik yılları sıkıntı içinde geçti. Bu sırada Endülüs Emevî Devleti zayıf­lamaya ve ülkenin çeşitli yerlerinde bir­takım küçük hanedanlar (mülûkü’t-tavâif) kurulmaya başlamıştı. Bu hanedan­lardan biri olan Hammûdîler, 1016’dan beri Kurtuba’ya hâkim idiler. Fakat halk onların yönetiminden memnun değildi. Bu yüzden Kasım b. Hammûd ve onu destekleyen Berberîler’e karşı ayakla­narak âdeta bir ölüm kalım savaşma girdiler; Hammûdîler’i ağır bir yenilgiye uğratıp Emevîler’i yeniden iş başına getirmeye karar verdiler (10231. Vezirler, asiller, kumandanlar ve halk yeni hali­feyi seçmek üzere Kurtuba Ulucamii’nde toplanmaya çağırıldı. Halifelik için üç aday vardı: Süleyman b. Murtazâ, Muhammed b. Abdurrahman ve Abdurrahman b. Hişâm. Hammüdîler ta­rafından sürgüne gönderilen Abdurrah­man kısa bir süre önce gizlice Kurtuba’ya dönmüştü.

Kurtubalılar’in Berberîler’le mücadelesine şahit olmuş ve hi­lâfeti ele geçirmek için ümitlenmişti. Ancak bu mücadelede önemli rol oyna­yan vezirler, ayaklanmadan arzu ettik­leri başarıyı elde edemedikleri için it­ham ettikleri bazı memurlarını hapse atıyorlardı. Hatta bir ara Abdurrahman’ı da tevkif etmeyi planladılar. Fa­kat daha sonra onu da aday listesine koymayı uygun buldular. Herkes Süley­man b. Murtazâ’nın halife seçileceğine kesin gözüyle bakıyordu. Halife seçimi­nin yapılacağı Ulucamİ’ye önce vezir Ab­dullah b. Muhâmis ile beraber Süley­man, ondan hemen sonra da etrafında askerler ve kalabalık bir halk kitlesiyle Abdurrahman geldi. Camiye girince ta­raftarları onu halife olarak alkışladılar. Vezirler şaşırdı, fakat sonunda Abdurrahman’ın halifeliğini tanımak zorunda kaldılar. Süleyman da istemeyerek on­ları takip etti ve Abdurrahman’in yanı­na giderek elini öptü. Muhammed b. Abdurrahman da aynı şekilde biat etti ve Abdurrahman el-Müstazhir unvanıy­la halife ilân edildi.

Abdurrahman, meşhur fakih İbn Hazm’ı vezir tayin ettikten sonra mu­halefetinden çekindiği ileri gelen bazı Kurtuba lılar’ı tevkif ederek mallarına el koydu. Fakat mahkûmlar, dışarıdaki ya­kınları ve sâhibü’ş-şurta’nın yardımıy­la hapishaneden kaçmayı başardılar. Bunlar arasında Muhammed b. Abdur­rahman da vardı. Muhalifler halkın ayak takımını kışkırtarak Abdurrahman aley­hinde büyük bir isyan başlattılar ve ha­lifelikte henüz kırk yedinci gününü dol­durmadan onu azlederek Muhammed b. Abdurrahman’ı el-Müstekfi unvanıyla halife ilân ettiler. Müstekfî, selefi ve onun taraftarları aleyhinde büyük bir kampanya başlattı. V. Abdurrahman saklandığı hamamın külhanında yaka­landı ve Müstekfi’nin gözleri önünde parçalanarak hunharca öldürüldü. Geride evlât bırakmadan ölen V. Abdurrahman aynı zamanda iyi bir şair ve hatip idi.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan 4. Abdurrahman Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.